I am new to Soundcloud.com and I am testing its proficiencies by uploading a 40-minute sermon. This is the latest from our pulpit at Dorongan-Punta United Methodist Church. Since our congregation is half-Ilocano-and-half-Pangasinan tounged, we preach in Filipino (although there were few Pangasinan throws here.) This was on 1 Peter 2:18-25:
18 Mga alipin, magpasakop kayo sa mga nagmamay-ari sa inyo at igalang ninyo sila, hindi lamang ang mababait kundi pati ang malulupit, 19 sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan, bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. 20 Maipagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi! Ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. 21 Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Cristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. 22 Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan, o nagsinungaling kailanman. 23 Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta; sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. 24 Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. 25 Sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naliligaw, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa Pastol at Tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa.

If this has ministered to you, please let me know. Thanks..

Categories: ,

6 Response for the "Nasa Iyong Disenyo ang Usigin (1 Pedro 2:18-25, 18 Sep 2011)"

 1. Anonymous says:

  Nais ko po ulit marinig ang mga sermon nyo.. salamat po...

 2. Maraming salamat! Maraming maraming salamat! Ngunit sana naman ay binanggit mo ang pangalan mo nang malubos ang kagalakan ko. Salamat sa iyo!

 3. Anonymous says:

  Kailangan na kailangan ko po ngayon ng mga turo nyo... I'm broken and I need to hear your teachings upon feeding the sheep... at to what extent... thank you so much po.... GOD BLESS

 4. Kristher says:

  Nice one Sir B! God is truly glorified in you.

 5. Kristher says:

  Nice one Sir B! God is truly glorified in you!

 6. Much thanks, Kristher. Soli Deo Gloria..

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails